نماینده های نمایندگان در ارومیه
نمایندگان در
نام
نمایندگی آذربایجان غربی