اخذ گواهی تایید دائم سپهتن از تنظیم مقررات رادیویی

اخذ گواهی تاییده دائم سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای سامانه خودرویی سپهتن مدل (HS-101) شرکت هوشمند نمایه افراز که به موجب آن عدم انتشار امواج مضر توسط این دستگاه  تایید می گردد.

 

در این تاییدیه سامانه HS-101 آزمون های مرتبط با استانداردهای Safety : استاندارد ملی 52331-1 ، EMC: EN 301 489 -1&19 , RF:ESTI EN 301 511 & 3GPP TS 34.121 را با موفقیت پشت سر گذاشته است