نمونه نصب سپهتن HS-101 روی چند مدل خودرو سنگین

در ادامه تصاویر نصب سپهتن HS-101 بر روی چند مدل از کشنده ها و کامیون ها و خودروهای فعال در حوزه ی حمل و نقل باری کشور مشاهده می شود :

 

نمونه نصب شده بر روي کامیون آمیکو

 

 

نمونه نصب شده بر روي کشنده آكسور شركت نفت

 

 

نمونه نصب شده بر روي  بنز ١٠ تن