نصب دستگاه سپهتن HS-101 روی سواری کرایه بین شهری سمند

نصب دستگاه سپهتن HS-101 بر روی سواری کرایه بین شهری سمند

 

  تصاویر نصب قابل مشاهده هستند: