نصب دستگاه سپهتن HS-101 بر روی کامیونت ایسوزو

تصاویر نصب دستگاه سپهتن HS-101 بر روی کامیونت ایسوزو (ISUZU) در تصاویر ذیل قابل مشاهده هستند: