نصب دستگاه سپهتن HS-101 برروی کامیونت های کاویان

در تصاویر ذیل نصب دستگاه های سپهتن HS-101 شرکت هوشمند نمایه افراز بر روی کامیونتهای کاویان قابل مشاهده است: