معرفی سپهتن HS-101 در برنامه ی نسیم دانش
سپهتن مخفف عبارت سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان است.
برنامه ی نسیم دانش شبکه نسیم به معرفی دستگاه سپهتن HS-101 شرکت هوشمند نمایه افراز می پردازد :