معرفی سپهتن HS-101 در شبکه خبر
سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان ( یا به اختصار سپهتن) دستگاهی است که این روزها بیشتر در رسانه ها معرفی می شود ...برای آشنایی با این دستگاه و سامانه ی مورد نظر شبکه خبر برنامه ای را در این رابطه از صدا و سیما پخش نمود که در آن به معرفی دستگاه سپهتن HS-101 شرکت هوشمند نمایه افراز می پردازد :