نصب دستگاه سپهتن هوشمند نمایه افراز بر روی انواع کشنده

 

نصب دستگاه های سپهتن هوشمند نمایه افراز بر روی انواع کشنده های    . . .&VOLVO , HOWO , SCANIA , FAW

 --------------------------------------------------------------------------------                                                                                                

نصب بر روی تانکر حمل سوخت - کشنده ولوو FH

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نصب بر روی کشنده HOWO

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نصب بر روی کشنده های SCANIA

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نصب بر روی کشنده های FAW