نصب دستگاه سپهتن هوشمند نمایه افراز بر روی MiddleBus

دستگاه سپهتن شرکت هوشمند نمایه افراز بر روی انواع خودروها قابلیت نصب دارد

نمونه ای از نصب این دستگاه  بر روی خودروهای MiddleBus در تصویر قابل مشاهده است.